Forretningsbetingelser

1 – Generelt: Følgende betingelser gælder ved aftaleindgåelse med Ømand, efterfølgende kun kaldet Ømand, mht. udvikling og design. Det være sig webdesign, CMS, flash, moduler/programmerings opgaver, database, grafik/billedbehandling, oversættelse, kurser med videre.

De beskrevne forretningsbetingelser gør sig gældende for både kunden og Ømand.

Aftalen er gældende fra bekræftelsestidspunktet og kan kun ændres ved skriftlig accept af begge parter. Som skriftlig accept godtages alm. brev, evt. e-mail efter Ømand´s vurdering.

2 – Indgåelse: Aftalegrundlaget kan aftales over e-mail, telefon, alm. brev eller ved personligt møde. Aftalen indgåes oftes på baggrund af et tidligere givet tilbud til kunden. Aftalen findes for gyldig, når begge parter har givet deres samtykke.

3 – Præcisering: Ømand er forpligtet til at levere det i tilbuddet beskrevne. Opgaver herudover afregnes til standard timepris. Ømand har pligt til at oplyse dette inden en ekstra regning påbegyndes.

Medmindre andet aftales, forbeholder Ømand sig ret til at tilføje opgaven på hjemmesiden www.oemand.dk under referencer. Ønsker kunden ikke dette, skal dette påføres aftalen.

4 – Levering: Ved normale opgaver aftales der ved aftaleindgåelse et cirka leveringstidspunkt for opgaven, hvilket begge parter skal arbejde målrettet imod.
 Ønskes det af kunden, kan der tilføjes en præcis leveringsdato – dette skal drøftes før aftaleindgåelse og påføres aftalen.

Ømand kan dog ikke holdes til ansvar for forsinkelser, hvis kunden ikke overholder sin part – fx levering af materiale i form af tekst, billeder, rettigheder til materiale, evt. design osv. til aftalte tidspunkter og sygdom af nøglepersonale. Dette gælder også for opgaver med præcis levering.

Ved for sen levering af opgaver med præcis leveringsdato, er Ømand forpligtet til at give et passende afslag, fx 10% af aftaleprisen.

Ømand er ikke ansvarlig for internettets forskellighed, og garantere som standard kun at opgaverne fungerer optimalt i Microsoft Internet Explorer og Firefox.

5 – Økonomi: Betaling for en udført opgave skal som standard ske senest 8 dage efter faktureringsdato. Sker dette ikke, vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 100 pr. nota samt et tillæg på 2% af regningens pålydende.

Ved manglende betaling er Ømand berettiget til at fjerne opgaven fra fx internettet og evt. videregive fordringen til 3. mand med henblik på inkasso.

Kunden kan på ingen måde modregne beløb i en regning fra Ømand. Findes der grund for ændring af beløbets størrelse, skal denne ændring foretages af Ømand.

Faktura fremsendes ved e-mail vedhæftet som fil eller alm. brev, hvorefter betaling skal ske til Ømand konto:

Bank: Nordea Reg. nr.: 5501 Konto nr.: 0745571697

6 – Ejendomsret: Kunden køber retten til selve løsningen, men medmindre andet er aftalt, forbeholder Ømand sig retten til genbrug af kode og lignende. Dog garanteres det at elementer udviklet specifikt til kunden ikke bruges til at genskabe en mht. udseende/formål lignende opgave.

7 – Kopiering: De leverede opgaver fra Ømand må ikke kopieres, videresælges eller videregives til 3. mand uden skriftlig accept fra Ømand.

8 – Ansvar: Enhver brug af de leverede opgaver sker på kundens eget ansvar. Ømand frasiger sig ethvert ansvar for hvilket materiale kunden skulle tilføje de udarbejde opgaver eller skulle modtage efterfølgende fra 3. part som opfølgning herpå.

Skulle kunden benytte de af Ømand udviklede opgaver til uretmæssigheder, som efterfølgende tilvejebringer erstatningskrav overfor Ømand, er kunden forpligtiget til at friholde Ømand for disse.

Ømand kan ikke opholdes på evt. avance, omsætnings eller driftstab/formuetab for kunden.

I tilfælde af webhotels-svigt kan Ømand ikke stilles til ansvar for tabt data eller lignende. For at modvirke dette, foretages der jævnligt back-up af databaser og lignende.

Samtidig frasiger Ømand sig et hvert ansvar mht. til uregelmæssigheder, nedbrud eller overbelastning på evt. servere/webhotels.

Ømand er ansvarlige for påviselige fejl i de leverede opgaver indenfor for rimelig tid, normalt op til 3 måneder efter leveringstidspunkt. Ved evt. erstatning, kan denne ikke overstige det beløb, som Ømand har modtaget for at udføre opgaven.

9 – Ophævelse: Ømand kan ved væsentlig misligholdelse fra kundens side kræve aftalen ophævet og samtidig kræve evt. tab og udeståender betalt. Dette kan ske uden varsling.

Ved væsentlig misligholdelse forståes fx. manglende betaling
, misbrug af Ømand rettigheder
, indgivning af konkursbegæring eller betalingsstandsning af kunden
, manglende respons på henvendelse fra Ømand over længere tid – over 1 måned

Sker hævelsen pga. manglende interesse fra kunden gælder fremgangsmåde fra pkt. 10 – Opsigelse.

10 – Opsigelse: Skulle kunden i løbet af opgavens udførelse miste interessen eller på anden måde finde grund til at opsige aftalen, skal denne betale for det udførte arbejde samt godtgøre evt. udlæg gjort af Ømand på vegne af kunden – herunder evt. udgifter som ikke kan afværges, fx freelance arbejdskraft, lokaler eller lignende.  Dette beløb vurderes af Ømand.

11 – Force majeure: Alm. gældende force majeure regler.

12 – Værneting: Ved aftaleindgåelse erklærer kunden sig indforstået med Ømand’ forretningsbetingelser. Ved tvist imellem Ømand og kunden, skal denne afgøres ved dansk lov og derfor bringes for sø- og handelsretten i København.

Ømand forretningsbetingelser er senest revideret i november 2012.